Po profesorskom poste na banskoštiavnickom lýceu Daniel Gabriel Lichard prijal miesto evanjelického farára v Skalici (1844 - 1847). Na funkciu skoro rezignoval a plne sa venoval publicistike a vydavateľskej činnosti. V roku 1847 vyšiel jeho prvý kalendár Domová pokladnica. Od roku 1849 sa stal redaktorom Slovenských Novín vydávaných viedenskou vládou až do ich zániku v roku 1861. Následne sa vrátil do Skalice a pokračoval vo vydávaní Domovej pokladnice. Svoje myšlienky, ktorými propagoval zakladanie drobných sporiteľní a peňažných družstiev, publikoval vo svojich hospodárskych novinách Obzor (1863 - 1882) až do konca života. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Skalici.
Dňa 15. januára 2012 bola v priestore skalického evanjelického chrámu odhalená pamätná tabuľa D. G. Lichardovi. Udalosť sa konala počas služieb božích, keď kázeň viedol generálny biskup Miloš Klátik a liturgiu konali myjavský senior Juraj Šefčík a skalický farár Peter Švehla. Ten v krátkosti oboznámil prítomných so životom a dielom D. G. Licharda. Udalosť bola prológom Roku D. G. Licharda, v rámci ktorého sa 30. apríla v Skalici konala aj konferencia spojená s výstavou venovanou jeho životu. V Skalici má Lichard odhalenú aj pamätnú tabuľu na dome, v ktorom býval a tiež aj sochu pod zvonicou evanjelického kostola.

Peter Švehla: K 200. výročiu narodenia D. G. Licharda, 18. 1. 2012, in: ecav.sk

Kamerové systémy