Jozef Poeck sa narodil v Trnave, za rímskokatolíckeho kňaza bol vysvätený v roku 1847. Nakrátko nastúpil na kaplánske miesto do Veľkých Levár, ale už od konca spomenutého roka bol kaplánom a od roka 1857 farárom farnosti bratislavského Nového Mesta. Hlavnou úlohou jeho života sa stala príprava výstavby nového kostola farnosti. V roku 1877 zakúpili vhodný pozemok a od roku 1885 započali s výstavbou kostola. Po 3,5 roku prác bol podľa plánov architekta Fridricha Rumpelmayera postavený kostol Blahoslavenej Panny Márie Prvorodičky, známy dnes ako Blumentálsky kostol na Floriánskom námestí. Náklady naň predstavovali 200 tisíc zlatých, z nich značnú časť Jozef Poeck zaplatil z vlastného vrecka. Kostol vysvätili 28. októbra 1888. Ešte ten rok bol Jozef Poeck menovaný kanonikom bratislavskej kapituly.
Vo vstupnom priestore kostola má Jozef Poeck umiestnenú mramorovú bustu, ktorej autorom je sochár Viktor Tilgner.

 

Augustín Pozdech: Kostol a farnosť Bratislava - Nové mesto, Bratislava 1948

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy