Tichomír Milkin, vlastným menom Ján Donoval bol rímsko – katolíckym kňazom a básnikom. V literatúre zarezonovala jeho kritika Vlčkových Dejín literatúry slovenskej, keď sa zastal bernolákovských básnikov. Po vysvätení za kňaza nastúpil na kaplánske miesto v Radošovciach. Neskôr ako kaplán pôsobil na rôznych miestach Záhoria a od roku 1902 až do smrti bol farárom v Smolinskom. V háli pri Lakšárskej Novej Vsi utrpel zranenia potom, ako ho tam napadla palicami skupina politických oponentov. Po niekoľkých mesiacoch od tejto udalosti v Smolinskom zomrel a je tam i pochovaný.

Pamätnú tabuľu pred budovou fary dal básnikovi a kňazovi Tichomírovi Milkinovi odhaliť radošovský farský úrad v roku 1995.

 

Pozn.: Od roku 1936 má odhalenú pamätnú tabuľu aj na fare v Smolinskom.

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy