Katolícky farár Andrej Radlinský pôsobiaci v Budapešti sa zaoberal založením spolku na vydávanie slovenskej katolíckej literatúry po vzore maďarského Spolku sv. Štefana. Verejne k tomu vyzval v časopise Cyrill a Method v roku 1857. Pod Radlinského vedením sa v Budapešti utvoril prípravný výbor Spolku sv. Vojtecha, ktorý prijal ním vypracované stanovy spolku a predložil ich neúspešne na schválenie ostrihomskému arcibiskupovi. V auguste 1861 sa Radlinský stal farárom v Kútoch. Vypracoval nové stanovy zamýšľaného spolku a predniesol ich na zhromaždení kňazov Šaštínskeho dekanátu, ktoré sa konalo 19. mája 1862 v Brodskom. Na zhromaždení ich odsúhlasili a bol utvorený dočasný výbor spolku z prítomných kňazov. Stanovy však neboli v Ostrihome schválené, ani ďalšie predložené v roku 1865 a ďalšie v roku 1868. Radlinský však nakoniec svoj cieľ dosiahol. Stanovy po súhlasnom stanovisku ostrihomského arcibiskupa Jána Simora potvrdila v roku 1870 aj uhorská vláda.
Na budove katolíckej fary v Brodskom bola osadená pamätná tabuľa pripomínajúcu udalosť spred 150-ich rokov, ktorá bola jednou čiastkou úsilia za založenie SSV. Jej odhalenie sa uskutočnilo pri spomienkovej slávnosti konanej 19. mája 2012.

 

Štefan Hanakovič: Dejiny Spolku svätého Vojtecha, Trnava 2005

Kamerové systémy