Červená armáda oslobodila Petrovu Ves 8. apríla 1945. Počas bojov pri prechode frontu padlo v Petrovej Vsi 22 sovietskych vojakov a 1 dôstojník. Boli pochovaní v záhrade u Boltizárov a po exhumácii boli ich pozostatky prevezené na Slavín. Na cintoríne v obci je zachovaný obnovený náhrobok nad hrobom neznámeho sovietskeho vojaka. 

Na budove kultúrneho domu je pamätná tabuľa vďaky sovietskej armáde za oslobodenie obce. Je asi z roku 1971. Pri oprave kultúrneho domu, ktorá započala okolo roku 2015, bola tabula sňatá. Zrenovovanú pamätnú tabuľu dala obec znovu osadiť k výročiu oslobodenia v roku 2019.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 11

Kamerové systémy