Červená armáda oslobodila Petrovu Ves 8. apríla 1945. Podľa literatúry počas bojov pri prechode frontu padlo v Petrovej Vsi 22 sovietskych vojakov a 1 dôstojník. Boli pochovaní v záhrade u Boltizárov a po exhumácii v roku 1946 boli ich pozostatky prevezené na Slavín. Do hrobu na kraji cintorína však pochovali v neskoršej dobe objavené ostatky neznámeho sovietskeho vojaka. V roku 1971 vztýčili nad hrobom pomník. Z fotografie je zrejmé, že pomník bolo potrebné už v minulosti výrazne opraviť. V roku 2017 bol po úsilí miestnych organizácií Zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov hrob vojaka zrenovovaný. Bol naň osadený nový pomník s totožným nápisom z pôvodného. Financie na obnovu hrobu poskytli okresné organizácie ZPB v Skalici a Senici.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 11;
Facebook: Petrova Ves, 30. 11. 2017

Kamerové systémy