Rodák z Bukovca sa stal holíčskym evanjelickým farárom v roku 1876 a vo funkcii zotrval až do svojho odchodu do penzie v roku 1910. Bol básnikom, skladal verše náboženského charakteru. Publikoval v súdobých periodikách: Korouhev na Sionu, Stráž na Sione, Cirkevné listy a Slovenské pohľady. Pochovaný je na holíčskom cintoríne. V meste je po ňom aj pomenovaná ulica. Pamätnú tabuľu J. J. Boorovi odhalili 5. júna 1947 na budove evanjelickej fary v Holíči pri príležitosti seniorálnej pastorálnej konferencie. Pamätná tabuľa je zo švédskej žuly, obstaral ju nitriansky seniorát. Ten na svojom konvente sa uzniesol na odhalení pamätnej tabule J. J. Boorovi už v roku 1944. Tabuľa bola zhotovená v Banskej Bystrici ešte v tom roku, ale pre pohnuté vojnové roky sa jej odhalenie oddialilo.

P. B.: Pamätná tabuľa Jána Jaromíra Boora na evanjelickej fare v Holíči, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1948, str. 80 - 82

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy