Rodák z Bukovca sa stal holíčskym evanjelickým farárom v roku 1876 a vo funkcii zotrval až do svojho odchodu do penzie v roku 1910. Bol básnikom, skladal verše náboženského charakteru. Publikoval v súdobých periodikách: Korouhev na Sionu, Stráž na Sione, Cirkevné listy a Slovenské pohľady. Pochovaný je na holíčskom cintoríne. V meste je po ňom aj pomenovaná ulica. Pamätnú tabuľu J. J. Boorovi odhalili 5. júna 1947 na budove evanjelickej fary v Holíči pri príležitosti seniorálnej pastorálnej konferencie. Pamätná tabuľa je zo švédskej žuly, obstaral ju nitriansky seniorát. Ten na svojom konvente sa uzniesol na odhalení pamätnej tabule J. J. Boorovi už v roku 1944. Tabuľa bola zhotovená v Banskej Bystrici ešte v tom roku, ale pre pohnuté vojnové roky sa jej odhalenie oddialilo.

P. B.: Pamätná tabuľa Jána Jaromíra Boora na evanjelickej fare v Holíči, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1948, str. 80 - 82

Kamerové systémy