Rodák z Kopčian Ján Damborský bol rímsko-katolíckym kňazom. Bol spoločensky činným, zapojil sa do príprav Martinskej deklarácie a aj neskoršieho občianskeho života. Najvýznamnejšie dielo vykonal na jazykovednom poli, svoju knižnicu daroval Spolku sv. Vojtecha. Je pochovaný na cintoríne v Nitre, nad hrobom má pomník od akademického sochára Jána Koniarka.

V roku 1990 odhalili J. Damborskému na rodnom dome v obci na Masarykovej ulici pamätnú tabuľu. Iniciátorom jubilejnej spomienky spojenej s odhalením pamätnej tabule bol kopčiansky farár Blažej Kovár. V Kopčanoch bola po jazykovedcovi tiež pomenovaná nová ulica.

 

Stanislav Damborský: Ján Damborský, in: Záhorie 3/1997, str. 17 - 19

Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Kopčany
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Kamerové systémy