Ján Amos Komenský, biskup Jednoty bratskej, z poverenia synody v poľskom Lešne vykonal v roku 1650 vizitačnú cestu v zboroch Jednoty bratskej v Uhorsku. V Skalici počas vizitácie posvätil zborový dom Jednoty bratskej a ordinoval zároveň nového seniora Jána Chodníčka. V rokoch 1650 až 1654 bol v službách kňažnej Zuzany Lórantfiovej v Sárospataku a tak Slovenskom prechádzal častejšie. Veľkú časť života prežil v Lešne, od roku 1656 žil v Amsterdame. Napísal rad vysoko hodnotených didaktických prác.
V literatúre je často nesprávne uvedené, že pomník Jána Amosa Komenského v Skalici dal postaviť miestny odbor Matice slovenskej. V skutočnosti bol postavený organizačnou zásluhou okresného školského inšpektora Jána Obetka, ktorý popri rade celospoločenských funkcií zastával aj post predsedu skalickej organizácie MS. V roku 1923 usporiadal v Skalici celoslovenský nostrifikačný kurz učiteľov a v krátkej nasledujúcej dobe zorganizoval exkurziu pedagógov do Hoříc, kde pôsobila kamenárska škola. Od riaditeľa školy dostal do daru Komenského bustu s podmienkou, že si v Hořiciach objedná aj jej podstavec. Busta v tom čase ešte tiež nebola vytesaná. Podstavec so zástenou v podobe otvorenej knihy dal Obetko zhotoviť u kamenára Budinského. Náklady naň uhradil z poplatkov učiteľov za spomenutý nostrifikačný kurz, bolo to asi 4 tisíc korún, peniaze z neho na podobný účel mohol použiť podľa vlastného uváženia. Učitelia z Hoříc pri recipročnej návšteve priviezli do Skalice bustu s podstavcom, pricestoval s nimi aj montér, ktorý pomník inštaloval v parku na námestí. Dopravu a inštaláciu pomníka uhradilo mesto Skalica. Komenského pomník a súbežne aj pamätnú tabuľu na rodnom dome F. V. Sasinka odhalili v Skalici 1. mája 1926.
V decembri 1938 pred voľbami politickí výtržníci Komenského bustu z pomníka zrazili. Mesto následne pomník darovalo evanjelickej cirkvi. Evanjelici odložili bustu do veže pri svojom kostole a podstavec zostal na mieste, ale po výzve magistrátu v roku 1942 aj ten odniesli, inak by ho mesto nechalo zdemolovať. V roku 1947 pri 150. výročí evanjelického chrámu bola upravená aj príkostolná záhrada, do ktorej bol pomník Komenského nanovo osadený. Podstavec bol po drobnej oprave použitý pôvodný, bustu objednali v Hořiciach novú. Znovupostavenie pamätníka stála vtedy vyše 9 tisíc korún, 5 tisíc z nich uhradil Okresný národný výbor. Práce na jeho obnove vykonala firma Vanďura. V roku 1991 dalo mesto Skalica na pomník zhotoviť opäť novú bustu.
Komenského pamiatke venovali skalickí evanjelici aj zvonicu, ktorú si pristavili k tolerančnému chrámu v roku 1937.

 

Tri roky Matice slovenskej 1924-1926 (zost. Štefan Krčméry), Martin, str. 187;
Ján Obetko: Rozpomienky, Bratislava 1945, str. 99-102;
Ján Ďurovič: Eben - Ezer 1797-1947, Skalica 1948, str. 16;
Ondrej Koč:: Ponovembrová aktivita, in: Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici, Skalica 1997, str. 73

Blízke pamätníky

Kamerové systémy