Solúnski bratia Konštantín a Metod boli vyslaní byzantským cisárom na kresťanskú misiu na Veľkú Moravu asi v roku 863. Pre tento účel Konštantín zostavil písaný jazyk hlaholiku a spolu s Metodom viacero prekladov z biblie. Keďže Veľká Morava nebola cirkevne vo sfére vplyvu Byzantskej ríše, v rokoch 867 až 869 navštívili Rím, kde získali súhlas pápeža na používanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka a vysvätenie Metoda a ich troch žiakov za kňazov. Chorľavejúci Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora pod menom Cyril a tam čoskoro zomrel. Ostatní členovia misie sa vrátili na Veľkú Moravu. Vládca Blatnohradu Koceľ však posiela v roku 870 Metoda späť do Ríma so žiadosťou, aby bol menovaný biskupom, čo by riešilo problémy s nemeckým klérom, keďže Veľká Morava bola politickým vazalom Franskej ríše. Metod bol menovaný Hadriánom II. dokonca za arcibiskupa Panónie, čo znamenalo jej vyňatie spod cirkevnej sféry Bavorska. Arcibiskupom Veľkej Moravy sa stal od roku 880. V tejto funkcii vytrval na Veľkej Morave až do svojej smrti v roku 885.
Miestny odbor MS v Prievidzi zorganizoval v roku 1993 zbierku a predaj žrebov na podporu výstavby troch súsoší sv. Cyrila Metoda na Slovensku. Medzi jednu z lokalít vybrali aj Kúty. Autorom súsošia sv. Cyrila a Metoda v Kútoch bol akademický sochár Milan Ormandík, autorom projektu bol architekt Miloslav Mojžiš. Prípravné a pomocné práce organizoval Miestny odbor MS v Kútoch pri pomoci obecného a farského úradu. Bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda odhalili 12. septembra 1998 v parku oproti ZŠ Radlinského. Je na ňom donorský nápis V SVETOVOM ROKU SLOVÁKOV VENUJE MATICA SLOVENSKÁ / S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MK SR A MO MATICE SLOVENSKEJ V PRIEVIDZI / 1998.

 

Genovéva Mikušová: 150. výročie založenia Matice slovenskej a 15. výročie odhalenia súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda, in: Kúcan – občasník obce Kúty 1/2013, str. 36

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty

Kamerové systémy