Pavel Jakobei sa narodil v Prietrži v rodine evanjelického kňaza. Po ukončení štúdií sa stal myjavským učiteľom a rektorom na Brezovej. Od roku 1721 nastúpil do Modry na kaplánske miesto, v roku 1726 si ho tam vybrali za farára. Pôsobil tam súčasne aj ako profesor gymnázia. Ako učiteľ presadzoval výučbu v rodnej reči. Pokladá sa za autora gramatického diela Ortographia bohemo-slavica (1742). Za jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje zborník evanjelických funebrálnych piesní prvýkrát vydaný v roku 1740, v ktorom sú i ním zložené piesne. Pochovaný je v krypte slovenského evanjelického kostola v Modre, ale na tamojšom cintoríne má aj symbolický náhrobník.
Na príkostolnom múre v Prietrži odhalili 30. októbra 2016 pamätnú tabuľu Pavlovi Jakobeimu. Pamätnú tabuľu navrhol architekt Jozef Kijonka.

Katarína Blažková: Zberateľovi pohrebných piesní odhalili pamätnú tabuľu, 13. 11. 2016, in: www.nasezahorie.sme.sk

Kamerové systémy