Pomník padlým červenoarmejcom, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní v chotári Štefanova, je v strede dediny v priestore parku pri škole. Bol postavený už v roku 1945 ako pomník nad spoločným hrobom vojakov. Je dielom J. Ottu. Na svoje terajšie miesto bol asi premiestnený, keďže podľa literatúry stál ešte na kraji obce a bol venovaný 36 padlým červenoarmejcom. Na mramorových pamätných tabuliach pomníka sa nachádza 23 mien v azbuke. Na pylóne pomníka je vytesaný oslavný nápis v azbuke.

 

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ
С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ:
СТ. Л-Т
СТАРШИНА
СТ. СЕРЖ.
ГВ. СЕРЖ.
ГВ. СЕРЖ.
СЕРЖ.
СЕРЖ.
СЕРЖ.
СЕРЖ.
РУЛЕВ И. С.
БОНДАРЕНКО С. Т.
ШАБОЛКИН Ф. С.
ЖУКОВ И. Г.
КОМАРОВ И. Т.
ЛЕБЕДЕВ А.
УСТИНОВ Б. К.
САЗОНОВ М. П.
АГУЛЬЯНУЕВ Б. С.
РОЖДЕНИЯ 1915 Г.
РОЖДЕНИЯ 1920 Г.
РОЖДЕНИЯ 1915 Г.
РОЖДЕНИЯ 1926 Г.
РОЖДЕНИЯ 1924 Г.
РОЖДЕНИЯ 1923 Г.
РОЖДЕНИЯ 1926 Г.
РОЖДЕНИЯ 1926 Г.
.

 

К-Ц
К-Ц
ГВ. К-Ц
ГВ. К-Ц
К-Ц
К-Ц
К-Ц
СВИЩОВ И. Я.
ТИШИН Д. А.
ЦЫБУЛЯ А.
ГОНТАРЬ И. П.
КОНДРАТЕВ А.
ЛЕПЕХИН Л. П.
САВЕНКО В. И. 
РОЖДЕНИЯ 1925 Г.
РОЖДЕНИЯ 1920 Г.
РОЖДЕНИЯ 1925 Г.
.
.
.
К-Ц
ГВ. К-Ц
ГВ. К-Ц
ГВ. К-Ц
К-Ц
К-Ц
ГВ. К-Ц 
ГАЙДУКОВ А. Ф.
ГОРДИЕНКО И. И.
КАМБЕТОВ Р. Б.
КУЗИКОВ В. Е.
КИСЕЛЕВ Г. М.
ДИБРОВ И. Н.
ПОЛУХИН А. З. 
РОЖДЕНИЯ 1926 Г.
РОЖДЕНИЯ 1922 Г.
РОЖДЕНИЯ 1907 Г.
РОЖДЕНИЯ 1924 Г.
РОЖДЕНИЯ 1914 Г.
РОЖДЕНИЯ 1910 Г.
РОЖДЕНИЯ 1922 Г. 

 

V zozname pamätných tabúľ sú vojaci a gardoví vojaci (ГВ К-Ц, Гвардейний Красноармеец) Sviščov I. J. (Свищов И. Я., *1925), Tjišin D. A. (Тишин Д. А., *1920), Cibuľa A. (Цыбуля А., *1925), Gontarj I. P. (Гонтарь И. П.), Kondratjev A. (Кондратев А.), Ljepjechin L. P. (Лепехин Л. П.), Savenko V. I. (Савенко В. И.), Gajdukov A. F. (Гайдуков А. Ф., *1926), Gordijenko I. I. (Гордиенко И. И., *1922), Kambetov R. B. (Камбетов Р. Б., *1907), Kuzikov V. V. (Кузиков В. В., *1924), Kiseljev G. M. (Киселев Г. М., *1914), Djibrov I. N. (Дибров И. Н., *1910), Poluchin A. Z. (Полухин А. З., *1922), npor. (СТ. Л-Т, Старший лейтенант) Ruljev I. S. (Рулев И. С., *1915), staršina (Старшина) Bondarenko S. T. (Бондаренко С. Е., *1920) a seržanti (сержант) Šabolkin F. S. (Шаболкин Ф. С., *1915), Žukov I. G. (Жуков И. Г., *1926), Komarov I. T. (Комаров И. Т., *1924), Ljebedjev A. (Лебедев А., *1923), Ustjinov B. K. (Устинов Б. К., *1926), Sazonov M. P. (Сазонов М. П., *1926), Aguľanujev B. S. (Агульянуев Б. С.). 

 

Štefanov, in: Súpis pamiatok na Slovensku 3, Bratislava 1969, str. 253

Raymond Leo Burke, Štefanov
František Malík, Štefanov
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Ján Pavol II. (1920 - 2005), Štefanov
Pavol Míšaný - Cecília Flamíková, Štefanov
Kamerové systémy