Narodil sa v Beckove. Na evanjelickom lýceu v Bratislave bol žiakom Ľ. Štúra. Za evanjelického kňaza bol vysvätený v roku 1840. Do roku 1843 pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom, potom nastúpil na farárske miesto do Hlbokého, kde zotrval až do svojej smrti. Bol organizátorom slovenského národného hnutia, spisovateľom a vydavateľom. Na svojich farníkov bol prísny, museli v kostole prisahať, že nebudú piť alkohol. Vydával almanach Nitra, v ktorého druhom ročníku (1844) bola prvýkrát uplatnená novokodifikovaná spisovná slovenčina. Jeho synom bol spisovateľ a literárny kritik Svetozár Hurban Vajanský.

V kostole v obci je pamätná tabuľa pripomínajúca účinkovanie J. M. Hurbana v hlbockom evanjelickom cirkevnom zbore v rokoch 1843 až 1888. Na tabuli je nápis s biblickým mottom.

 

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo božie a napodobňujte ich vieru (Židom , 13, 7). V tomto cirkevnom zbore požehnane pôsobil evanjelický kňaz ThDr. Jozef Miloslav Hurban v rokoch 1843-1888. Spoluzakladateľ spisovnej slovenčiny, básnik, spisovateľ, národný buditeľ.

 

Štefan Zajíček: Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom umení, in: Záhorie 3/2007, str. 25

Kamerové systémy