Pavel Jozeffy sa narodil vo Vrbovciach. V roku 1779 ho vysvätili za evanjelického kňaza. Pri pôsobení v Tisovci bol menovaný biskupom. Stál v čele slovenskej delegácie, ktorá prišla za cisárom Ferdinandom V. do Viedne 5. júna 1842 s prosbopisom proti maďarizačným nariadeniam. V Tisovci zomrel na týfus, ale jeho hrob sa do dnešných čias nezachoval.
V roku 1975 bola v lodi evanjelického kostola vo Vrbovciach oproti kazateľnici odhalená P. Jozeffymu pamätná tabuľa. Zhotovil ju majster Fridrichovský zo Skalice. Dnes je už tabuľa premiestnená na fasádu ku vchodu do kostola.

 

Pavel Proksa: Pavel Jozeffy, in: Záhorie 1/1995, str. 17-19

Kamerové systémy