Dňa 22. septembra 1848 boli v bojoch pri Brezovej zastrelení účastníci hurbanovského dobrovoľníckeho vojska Štefan Foška z Košarísk a ďalší traja Brezovania, Martin Potúček (26 r.), Ján Ďurkovič (22 r.) a Ján Vecián (26 r.). Boje prebehli v blízkosti dnešnej priehrady, pomníka na Prietržskej ceste a v doline pri Valche. Na prvých dvoch lokalitách mali povstalci po dvoch mŕtvych. Ich pohreb sa konal 23. septembra na brezovskom cintoríne, pochovaní boli na mieste dnešného Dejinného pamätníka od D. Jurkoviča. Na pohrebe sa zúčastnili aj Ľ. Štúr a J. M. Hurban.
Na mieste boja na Prietržskej ceste bol postavený pamätník (so sprievodným nápisom: PAMÄTNÍK HURBANOVSKÝCH BOJOV 22. IX. 1848.), ktorý naprojektoval v tvare pyramídy Dušan Jurkovič. Náklad na pamätník v sume 50 000 korún hradila brezovská evanjelická cirkev. Po slávnostnej reči S. Osuského pamätník odhalil brezovský farár Ján Lichner 22. septembra 1948. Po iniciatíve Klubu generálov SR bolo okolie pamätníka upravené na spôsob pamätného areálu a doplnené pamätnými tabuľami. Jeho slávnostné otvorenie sa konalo 26. septembra 2009.

OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO POVSTANIA 1848-1949
Ten národ nezahynie! Našim povstaním dali sme mu,
národu tak dlho bezdejinnému, dej
a to je najväčšie mravné pôsobenie.
                                             ĽUDOVÍT ŠTÚR


Politickí a vojenskí predstavitelia prvej SNR
a dobovoľníckeho zboru


I. SEPTEMBROVÁ VÝPRAVA 1848

Jozef HURBAN
Ľudovít Štúr
Michal Hodža
Daniel BÓRIK
Bedřich BLOUDEK
František ZACH
Bernard JANEČEK
Karol HOLUBY
Viliam ŠULEK

predseda SNR
podpredseda SNR
podpredseda SNR
tajomník
hlavný veliteľ a člen SNR
náčelník štábu a člen SNR
zástupca veliteľa a člen SNR
komisár SNR, martýr
komisár SNR, martýr

Vynikajúci velitelia a vojaci

kpt. Leopold ABAFFY
kpt. Karol BÓRIK
kpt. Samuel ŠTEFANOVIČ
kpt. Ján JESENSKÝ
kpt. Josef FRIČ

kpt. Karol BAKOWSKI
kpt. Andrija BRLIČ
por. Ľudovít SEMIAN
por. Mikuláš DOHNÁNY
por. Ľudovít DOHNÁNY

voj. Ján ĎURKOVIČ padol v boji
voj. Štefan FOŠKA padol v boji
voj. Martin POTUČEK padol v boji
voj. Ján VICIÁN padol v boji

II. ZIMNÁ A III. LETNÁ VÝPRAVA 1848-1949
Velitelia cisárskej armády nadriadení slovenským dobrovoľníkom

generálporučík Baltazár ŠIMUNIČ
generálmajor Kristian GÖTZ
plukovník Karol FRISCHEISEN
plukovník Henrich LEWARTOWSKI

Vynikajúci slovenskí velitelia

kpt. Ján FRANCISCI
kpt. Štefan DAXNER
kpt. Michal BAKULINY
kpt. Daniel FERIENČÍK

kpt. Mikuláš FERIENČÍK
kpt. Ján KUČERA
por. Juraj LANGSFELD, martýr

Uznávaní dôstojníci

kpt. Eduard HANOUSEK
kpt. Štefan KOVÁČ
kpt. Jozef LILGE
kpt. František MAKOVICKÝ
kpt. Ján NOSKO
kpt. Viliam PAULÍNY-TÓTH
kpt. František RECZAK
kpt. Ferdinand VESELÝ
kpt. Václav VESELÝ
npor. Samuel KOLÉNI ml.
npor. Ján KLUCH
por. Andrej ČERVENÁK

por. Karol HLAVÁČEK
por. Ján HOLLÝ
por. Ján HÜBEL
por. Pavol JESENSKÝ
por. Severin LAUBNER
por. Nikola PAPUŠIČ
por. Ján PECHO
por. Marek PLECH
por. Ján SAMEC
por. MUDr. SETINER
por. Karol ŠOLTÉS
por. Daniel VDOVJAK

 

KLUB GENERÁLOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SI UVEDOMUJE POVINNOSŤ VOČI PREDKOM.
PRETO SA ROZHODOL SVOJU ÚCTU PREJAVIŤ
PRIMERANÝM SKUTKOM.
V SPOLUPRÁCI S MESTOM BREZOVÁ POD BRADLOM
SA PODIEĽAL NA VÝTVARNOM,
IDEOVOM AJ ARCHITEKTONICKOM DOTVORENÍ
PAMÄTNÉHO MIESTA PRVÉHO VÍŤAZNÉHO BOJA
HURBANOVSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV
NA PRIETRŽSKEJ CESTE
22: SEPTEMBRA 1848.
TENTO DEŇ SI SLOBODNÁ A NEZÁVISLÁ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ZVOLILA ZA
DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
2009

 

Blažej: Odhalenie pamätníka boja za slobodu 1948, Stráž na Sione 1948, Modra, str. 309;
Matúš Valihora: O prvých bitkách slovenského povstania zvedených 22. 9. 1848 v Brezovej, in Novinky spod Bradla 8/2008, str. 5

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy