Evanjelický kňaz K. Ľ. Semian sa narodil v rodine hlbockého farára. V roku 1841 bol ordinovaný za kňaza a nastúpil ako kaplán na Myjavu. Ďalšími jeho pôsobiskami boli kaplánske miesta v Pešti pri slovenských evanjelikoch, od roku 1850 v Hlbokom pri J. M. Hurbanovi a od roku 1852 v Turej Lúke. Tam si ho o dva roky zvolili za farára, vo funkcii zotrval až do smrti. Počas života podporoval národný kultúrny život Slovákov, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej.
V roku 2016 bol na cintoríne v Turej Lúke obnovený jeho náhrobník.
Na budove turolúckej evanjelickej fary odhalili K.Ľ. Semianovi 10. septembra 2017 pamätnú tabuľu Monika Černeková, evanjelická farárka myjavského cirkevného zboru a Ľubomír Batka ml., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Kamerové systémy