Evanjelický kňaz Július Bodnár (1870 – 1935) sa venoval historickej spisbe a je známy predovšetkým ako zostavovateľ monografie Myjavy (1911), do ktorej prispel rozhodujúcou mierou. Na kaplánske miesto na Myjave nastúpil v roku 1896, od budúceho roku je kňazom na Bukovci až do roku 1926, keď odchádza za farára do Vrboviec. Tam pôsobí už takmer do smrti. Od roku 1928 bol nitrianskym seniorom.

Evanjelický kňaz Vladimír Roy (1885 – 1936) sa narodil v rodine dcéry J. M. Hurbana. Bol básnikom Slovenskej moderny. Knižne debutoval v roku 1920. Okrem básní písal aj literárnohistorické úvahy. V rokoch 1912 až 1927 bol púchovským farárom s výnimkou rokov 1. svetovej vojny, keď narukoval a krátkeho obdobia v roku 1911, keď bol kaplánom v Krajnom. V období rokov 1927 až 1934 bol farárom na Bukovci. Na dôchodok odišiel do Martina.

Na budove evanjelickej fary na Bukovci je pamätná tabuľa venovaná kňazom J. Bodnárovi a V. Royovi, ktorí na fare pôsobili.

 

Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Pomník padlých, Bukovec
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Ján Čermák († 1944), Bukovec
Kamerové systémy