Evanjelický kňaz Ján Trokan sa narodil 25. februára 1810 na Myjave. Tu sa stal v roku 1831 kaplánom, ale ešte v tom roku nastúpil na farárske miesto v Kostolnom. Farárom bol až do roku 1883, keď z funkcie dobrovoľne odstúpil. V rokoch 1841 až 1851 bol dekanom novomestského okresu, v rokoch 1851 až 1861 a 1873 až 1880 bol nitrianskym seniorom. Zomrel 5. júla 1894. Bol literárne činný, zložil väčšinou príležitostné básne pre slovenské periodiká a jeho najrozsiahlejším počinom bola epická báseň Myjava s novým vekom, vydaná v roku 1851.
Evanjelický kňaz Alexander Trokan (1845 - 1939) bol synom Jána Trokana. Po kňazskej ordinácii bol v Kostolnom kaplánom a v roku 1883 prevzal po otcovi uvoľnené farárske miesto, na ktorom zotrval do roku 1925. Ženatý bol dvakrát. Prvá manželka a ich traja synovia predčasne zomreli. S druhou manželkou Ľudmilou Lichardovou zo Skalice mal dcéru Máriu (*1885). V pokročilej starobe sa k nej do Bratislavy presťahoval spolu s manželkou. Pochovaný bol 21. septembra 1939 v Kostolnom.
Pamätná tabuľa venovaná dlhoročne v Kostolnom pôsobiacim evanjelickým kňazom Jánovi a Alexandrovi Trokanovi, otcovi a synovi, sa nachádza na kostole.

Použitá literatúra:
Michal Bodický: Rozpomienky a pamäti, Turčiansky Sv. Martin 1933, str. 252;
Michal Slávik: Učení Myjavci, in: Myjava (zost. J. Bodnár), 1911, str. 507

Kamerové systémy