Miestny národný výbor Stupava pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Stupave umiestnil v roku 1969 pamätnú tabuľu na svoju budovu. V tom roku z toho istého dôvodu vydal publikáciu Stupava – Kapitoly z miestnych dejín od autorov V. Erdélyiho a J. Madera. Za prvú písomnú správu sa v čase odhalenia pamätnej tabule ešte považovala nezachovaná listina Bélu IV. z roku 1269, ktorá existovala v prepise z roku 1326, ktorý potvrdil Karol Róbert. Dnes sa ale tento prepis považuje za podvrh z neskoršieho obdobia. Za prvú písomnú správu o Stupave treba považovať nezachovanú listinu Štefana V. z roku 1271, z ktorej sa zachoval prepis z roku 1326, potvrdený Karolom Róbertom. V listine bola zem Znojša odčlenená od panstva hradu Stupava.

Vojtech Erdélyi, Jozef Mader: Stupava – Kapitoly z miestnych dejín, Stupava 1969, str. 24, 25;

Ivan Mrva, Anton Hrnko: Prvá písomná zmienka o Stupave, in: Mesto Stupava v minulosti a dnes, Bratislava 2011, str 92-95

Kamerové systémy