Zohor bol oslobodený 5. apríla 1945 vojakmi Červenej armády. Po prechode frontu bolo v obci pochovaných v dvoch hroboch celkovo 16 sovietskych vojakov, z toho jeden v hodnosti majora. Pri exhumácii a prevoze na Slavín vo februári 1946 ich mená neboli známe (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 174).
Na cintoríne v Zohore bol asi po roku 1981 vybudovaný pomník, venovaný dvom ruským vojakom, padlým pri oslobodzovacích bojoch. V uvedenom roku zhotovil pre pomník epoxidový reliéf sochár Alojz Drahoš. Podľa nápisu v ruskom jazyku by bol pomník nad hrobom, v ktorom odpočívajú dvaja ruskí vojaci.

ЗДЕСЬ
ПOXOPONENЫ 2 PУCCKИX BOИHA
ПABШИX
B БOЯX ЗA CBOБOДУ И HEЗABИCИMOCTЬ COBE-
TCKOГO COЮЗA И
ЧEXOCЛOBAЦKOЙ PECПУБЛИKИ
AПPEЛЬ 1945 г.

 

V roku 2017 sa vykonala pomerne veľkorysá obnova pomníka. Inicioval ju Roman Šimoník, predseda OZ Zohor včera a dnes, ktorý bol zároveň koordinátorom všetkých vykonaných prác. S mierne pozmenenou koncepciou bol pomník nanovo vybudovaný a obložený leštenými kamennými doskami. Zhotovili preň novú dvojjazyčnú tabuľu s novým nápisom a repliku pôvodného reliéfu. Odhalili ho 19. mája 2018 za účasti zástupcov veľvyslanectiev Ruska a USA, slovenských ministerstiev, miestnej samosprávy a sochára Alojza Drahoša, autora novej formy pomníka.

С БЛАГАДАРНОСТЬЮ И ПОЧТЕНИЕМ МЫ
ВСПОМИНАЕМ О ШЕСТНАДЦАТИ ПАВШИХ БОЙЦАХ
КРАСНОЙ АРМИИ, КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА
СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ПОЛОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ - ЗТО ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА.
СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЁМ И ЗАЩИЩАЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ
ОТ ЗКСТРЕМИЗМА, ЧТОБЫ И ОНИ МОГЛИ ЖИТЬ.

S VĎAKOU A ÚCTOU SPOMÍNAME
NA ŠESTNÁSTICH PADLÝCH VOJAKOV ČERVENEJ ARMÁDY,
KTORÍ BOJOVALI ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKEHO ZVÄZU A ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.
POLOŽIŤ VLASTNÝ ŽIVOT JE VEĽKÁ OBETA.
DNES ŽIJEME A OCHRAŇUJEME NAŠE DETI
PRED EXTRÉMIZMOM, ABY AJ ONY MOHLI ŽIŤ.

 

Roman Šimoník: Stavanie mostov porozumenia a dobrých vzťahov, in: Zohorský hlas, str. 12, 13

Roman Šimoník: Záverečný príhovor pri obnovenom pomníku

Vážený pán zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR brigádny generál Miroslav Lorinc, vážená pani Jana Kráľová z Ministerstva vnútra SR, vážený pán prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Ryžov, vážený pán tretí tajomník Oleg Garšin z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, vážený pán vojenský pridelenec Veľvyslanectva USA v SR pplk. Jonathann Dunn, vážený pán letecký pridelenec USA v SR mjr. Adrian Patrascu, vážený pán starosta Martin Zálesňák, vážený pán akademický sochár Alojz Drahoš, vážený pán Stanislav Orovnický s doprovodom z Kamenárstva Šamorín, vážení hostia a obyvatelia Zohora!
Obnova pomníka bola iniciovaná v rámci sedemročného projektu s názvom Zohor včera a dnes, ktorého cieľom bolo a je priblížiť históriu obce, poučiť sa z nej, zviditeľniť významné miesta v obci, budovať hrdosť na miesto, kde žijeme a upriamiť pozornosť na osobnosti, ktoré ovplyvnili našu obec.
Obnovou pomníka sme chceli poukázať na historické udalosti a najmä nezabudnúť na obete druhej svetovej vojny vo všeobecnosti, ale aj vo vzťahu k našej obci. Pri oslobodzovaní Zohora zahynulo 16 vojakov ČA. Ruskí historici, na základe štúdia ďalších archívnych materiálov predpokladajú, že vojna spôsobila smrť resp. negatívne ovplyvnila životy 80 až 100 milónom ľudí z republík Sovietskeho zväzu. Ďalšou dôležitou informáciou podľa historikov je to, že druhá svetova vojna spôsobila smrť resp. negatívne ovplynila životy približne pol miliarde vojakov a civilistov na celom svete.
Preto na obnovený pomník bol umiestnený nasledovný text:
“S vďakou a úctou spomíname na šestnástich padlých vojakov Červenej armády, ktorí bojovali za slobodu a nezávislosť Sovietskeho zväzu a Československej republiky. Položiť vlastný život je veľká obeta. Dnes žijeme a ochraňujeme naše deti pred extrémizmom, aby aj ony mohli žiť.“

A preto Obec Zohor ďakuje:
pánovi Nikolajovi Ryžovovi a pánovi Michailovi Mačichynovi z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, pani Jane Kráľovej z Ministerstva vnútra SR, pani Soni Trybulovej, pánovi akademickému sochárovi Alojzovi Drahošovi, pánovi Martinovi Bojnanskému z Kamenárstva Šamorín a jeho kolegom, pánovi Martinovi Zálesňákovi, starostovi Obce Zohor, pánovi Jozefovi Pavláskovi, pani Ľudmile Zálesňákovej, pani Dane Valovičovej, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Záhradníctvu KULLA, spoločnosti ŠIRECOM, spoločnosti Stavooprava, Kníhtlači Gerthofer, pánovi Jurajovi Štefanovičovi, pánovi Jurajovi Mackovičovi, pánovi Jozefovi Žembovi, Farskému úradu Zohor, Záhradníctvu Zuzana, pánovi Romanovi Šimoníkovi, predsedovi OZ Zohor včera a dnes, ktorý inicioval obnovu a koordinoval všetky činnosti spojené s obnovou pomníka a ďalším, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na projekte.
Ku slávnostnému a dôstojnému priebehu prispela Čestná stráž OS SR a Vojenská hudba OS SR za čo chcem, za nás všetkých, taktiež srdečne poďakovať.
Vážené dámy a páni, určite mi dáte za pravdu, že snaha o stavanie komunikačných mostov medzi ľuďmi, porozumenie, vzájomná úcta, šírenie dobra je to, čím by sme mali žiť teraz a aj v budúcnosti a túto myšlienku by sme mali odovzdávať našim nasledovníkom a preto sme sa dnes aj zišli.

 

Pocta Albínovi Brunovskému, Zohor
Padlým americkým letcom, Zohor
Albert Hubek - Július Stríbrnský, Zohor
Pomník padlých, Zohor
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor
Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor
Kamerové systémy