Jozef Olšovský sa narodil v Plaveckom Svätom Petri, študoval na gymnáziu v Trnave. Po krátkom pôsobení v Malackách tu vstúpil do františkánskeho kláštora, kde prijal rehoľné meno Mansvét. V roku 1896 bol vysvätený za kňaza. Do malackého kláštora sa vrátil v rokoch 1901 až 1907, ale aj v ďalšom období pôsobil mimo mesta v Mariánskej provincii. Od reorganizácie františkánskych reholí na Slovensku v roku 1924 do jednej Salvatoriánskej provincie bol jej provinciálom až do svojej smrti. Z dosahu svojej funkcie ovplyvnil založenie rehoľného gymnázia v Malackách, pre ktoré získal čoskoro právo verejnosti, čím bolo otvorené pre všetkých študentov. Gymnázium začalo vyučovať v roku 1927. V roku 1933 udelili v Malackách Olšovskému čestné občianstvo mesta. Bol pochovaný do spoločnej františkánskej hrobky na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

Na vstupnej bráne do areálu Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách je umiestnená pamätná tabuľa, pripomínajúca úlohu M. J. Olšovského na založení františkánskeho gymnázia v meste. Vedľa je umiestnená iná pamätná tabuľa, kde sa jeho meno spomína v zozname osobností františkánov v Malackách.

 

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy