V nábožnej katolíckej rodine Vrablecových zo Závodu sa narodilo sedem detí, z ktorých jedno predčasne zomrelo. Dve dcéry sa stali rehoľníčkami, dvaja synovia laickými kňazmi a ďalší dvaja vysokými cirkevnými funkcionármi.
Jozef Vrablec (*1914) bol za kňaza vysvätený v Olomouci v roku 1937. Vzdelávanie dokončil na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave v roku 1944. Prešiel pastoračnou službou na viacerých miestach, dlhodobým bolo jeho pedagogické poslanie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od roka 1973 bol kanonikom nitrianskej kapituly a od roka 1979 jej veľprepoštom. V roku 1990 bol menovaný pápežským prelátom. Zomrel v Nitre v roku 2003.
Štefan Vrablec (*1925) odišiel študovať koncom roka 1945 na Lateránsku univerzitu v Ríme. V Ríme bol v roku 1950 vysvätený za kňaza, pastoračnú činnosť vykonával v Taliansku. V roku 1982 sa stal pápežským prelátom. Od roka 1966 je jeho činnosť spätá so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme, riaditeľom ústavu bol od roku 1992 do 1998, keď ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Po šiestich rokoch sa funkcie vzdal a odchádza do dôchodku. Starobu dožil v kláštore vincentíniek v Nitre, kde v roku 2017 zomrel.
Dom rodiny Vrablecovej v Závode bol v 1. dekáde nového storočia prestavaný na pastoračné centrum. Otvorili ho 28. septembra 2008 za prítomnosti biskupa Štefana Vrableca, ktorý ho posvätil. Zároveň bola na dome odhalená pamätná tabuľa s menami bratov Jozefa a Štefana Vrableca.

Album - Posviacka pastoračného centra, in: zavodfarnost.sk

Ferdinand Jozef Huttya (1850 - 1913), Závod
Obetiam 2. svetovej vojny, Závod
Pomník padlých, Závod
Zosnulým hasičom, Závod
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Nenarodeným deťom, Závod
Kamerové systémy