Koncom 19. storočia kostol sv. Andreja vo Vysokej pri Morave už nepostačoval svojou kapacitou a časť veriacich stála pri bohoslužbách pred kostolom. Farár Štefan Gašparovič krátko po svojom príchode do obce pripravil radikálnu prestavbu kostola. Plán prestavby vyhotovil staviteľ Alexander Feigler. So stavebnými prácami sa začalo v septembri 1890. Z východnej strany pôvodného kostola sa kolmo predstavala nová loď. Veža kostola sa vyvýšila a pôvodné presbytérium sa prebudovalo na bočnú kaplnku. Vysviacka nového kostola sa konala 11. septembra 1892. Prestavba stála vyše 46 tisíc zlatých. Z tejto sumy podstatnú časť uhradil patrón gróf kostola Károlyi, časť obec a zvyšná časť bola z darov veriacich, ktorí poskytli aj povozy a pomocné práce bez nároku na odmenu.

V roku 1942 pri 50. výročí stavby nového kostola dali veriaci z obce odhaliť pamätnú tabuľu na priečelí kostola.

 

??: Hochštetno v 19. storočí, in: Vysoká pri Morave od praveku po dnešok (zost. Vendelín Nerád), 1996, str. 35, 36

Kamerové systémy