Koncom 19. storočia kostol sv. Andreja vo Vysokej pri Morave už nepostačoval svojou kapacitou a časť veriacich stála pri bohoslužbách pred kostolom. Farár Štefan Gašparovič krátko po svojom nástupe na faru pripravil radikálnu prestavbu kostola. Plán prestavby vyhotovil staviteľ Alexander Feigler. So stavebnými prácami sa začalo v septembri 1890. Z východnej strany pôvodného kostola sa kolmo predstavala nová loď. Veža kostola sa vyvýšila a pôvodné presbytérium sa prebudovalo na bočnú kaplnku. Vysviacka nového kostola sa konala 11. septembra 1892. Prestavba stála vyše 46 tisíc zlatých. Z tejto sumy podstatnú časť uhradil patrón kostola gróf Károlyi, časť obec a zvyšná časť bola z darov veriacich, ktorí poskytli aj povozy a pomocné práce bez nároku na odmenu.

Veriaci z obce venovali v roku 1992 pri stom výročí posviacky obnoveného kostola pamätnú tabuľu, ktorú osadili na priečelie kostola.

 

??: Hochštetno v 19. storočí, in: Vysoká pri Morave od praveku po dnešok (zost. Vendelín Nerád), 1996, str. 35, 36

Pomník padlých, Vysoká pri Morave
Prvé verejné zhromaždenie, Vysoká pri Morave
Obetiam 2. svetovej vojny, Vysoká pri Morave
Zoltán Halmaj (1881 - 1956), Vysoká pri Morave
Kamerové systémy