Vo vstupnom priestore slovenského evanjelického kostola v Modre bola v auguste 1994 odhalená pamätná tabuľa venovaná vojakom evanjelickej farnosti, ktorí padli v dobe 2. svetovej vojny.

SVOJE ŽIVOTY POLOŽILI
V 2. SVET. VOJNE 1939 - 1945
SAMUEL BARTOŠ
PAVOL FLAŠKÁR

A V SLOV. NÁR. POVSTANÍ 1944
PADLI
JÁN PRIBULA
PAVOL VAGO

PRI 50. VÝR. SNP SI UCTIEVA
PAMIATKU SVOJICH PADLÝCH
EVANJ. A. V. CIRK. ZBOR
AUGUST 1994           V MODRE

 

Samuel Bartoš (* 1919) padol 22. júla 1941 v radoch slovenskej armády na východnom fronte pri ukrajinskom Lipovci.
Ján Pribula (* 1918) ako záložník povolaný do slovenskej armády sa s piešťanskou posádkou začlenil do 1. československej armády na strane SNP. Padol 19. októbra 1944 v bojoch pri Dolnom Harmanci, podľa údaju z náhrobníka 19. októbra 1944. Pravdepodobne po oslobodení boli jeho ostatky prenesené na cintorín do Modry.
O ďalších dvoch osobách z pamätnej tabule sme v dostupnej literatúre nenašli žiadne poznatky.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy