V dobe existencie Slovenského štátu sa z tisícky obyvateľov obce takmer 90 percent hlásilo k nemeckej národnosti. Z pohľadu národnej príslušnosti potom aj podporovali veľkonemecké idey A. Hitlera. Podľa kroniky obce (1945-1960) 145 nemeckých obyvateľov Limbachu slúžilo v nemeckých vojensko-policajných zložkách a 12 túto službu odoprelo a ukrývalo sa v lesoch. Neviem koľko z nich počas bojov zahynulo. Zo zoznamu slovenskej armády sú známi dvaja obyvatelia nemeckej národnosti, ktorí narukovali a padli v jej radoch na východnom fronte v ťažení proti Sovietskemu zväzu. Čatár Gottfried Draxler (*1919) padol 3. júla 1943 pri obci Geničesk a strelník Daniel Holleitner (*1919) padol 23. januára 1943 pri Krasnodare.
V obci pod pomníkom padlých sa nachádza pamätná tabuľa z novšej doby. Osadiť ju bolo možné len v postsocialistickej histórii Slovenska. Pamätná tabuľa v nemeckom jazyku sa snaží v akceptovateľnej všeobecnej forme pripomenúť aj vojakov z obce, ktorí zahynuli v dobe 2. svetovej vojny.

 

Juraj Žudel: Limbach, in: Dejiny Pezinka, Bratislava 1982, str. 222;
Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia, in: upn.gov.sk

Oslobodenie Červenou armádou, Limbach
Pomník padlých, Limbach
Kamerové systémy