Na prelome 16. a 17. storočia bola v Modre založená škola, predchodca neskoršieho gymnázia. Od počiatku bola vedená evanjelickou konfesiou a v minulosti preto zažila aj protireformačné opatrenia (zatvorenie v rokoch 1674-1682). V roku 1691 bolo presťahovaná mimo mestské hradby do budovy za dolnou mestskou bránou. Koncom 18. storočia bola škola povýšená na vyššie gymnázium so siedmimi triedami. Za najvýznamnejšie osobnosti vo vedení gymnázia v období slovenského národného obrodenia považujeme Karola Štúra a Jána Kalinčiaka. Karol Štúr, prostredníctvom, ktorého sa s Modrou natrvalo spojil osud jeho brata Ľudovíta, bol rektorom gymnázia v rokoch 1839 až 1846. Po jeho odchode na modranskú evanjelickú faru rektorské miesto prevzal Ján Kalinčiak. V Modre zorganizoval pohreb Ľudovíta Štúra. V roku 1858 odišiel za riaditeľa gymnázia do Českého Těšína. Po jeho odchode sa znižuje úroveň gymnázia zatvorením vyšších tried. V roku 1870 bolo gymnázium zrušené a do jeho budovy sa nasťahovala nová škola - učiteľský ústav.
Gymnázium až do zrušenia vzdelávalo rad osobností slovenskej histórie, z ktorých hádam najvýznamnejšie z obdobia 19. storočia sú popri K. Štúrovi a J. Kalinčiakovi zaznamenané na pamätnej tabuli. Dalo ju zhotoviť mesto Modra a 9. októbra 1978 ju odhalili na budove bývalého slávneho gymnázia.

V TEJTO BUDOVE BÝVALÉHO GYMNÁZIA V MODRE
PÓSOBILI AKO REKTORI

V R. 1839 – 1846
KAROL ŠTÚR
BÁSNIK, BUDITEĽ

V R. 1846 – 1858
JÁN KALINČIAK
ŠTÚROVSKÝ PROZAIK

TU ŠTUDOVALI

JÁN KADAVÝ - 1829
VILIAM PAULÍNY - 1829
KAROL HOLUBY - 1838
DIONÝZ ŠTÚR - 1839
VILKO ŠULEK - 1843
MICHAL GODRA - 1816

ĽUDOVÍT DOHNÁNY - 1844
JOZEF Ľ. HOLUBY - 1848
ADOLF ZÁTURECKÝ - 1853
ĽUDOVÍT V. RIZNER - 1856
JOVAN JOVANOVIČ ZMAJ
SRBSKÝ BÁSNIK - 1851

MsNV MODRA 1978

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy