M. Kollár bol od roku 1892 až do smrti farárom v Trstíne. Trápilo ho chatrnejšie zdravia a mal problémy s očami. Napriek tomu mal popri pastoračnej službe veľa aktivít. Od roku 1879 pôsobil vo výbore Spolku svätého Vojtecha, neskôr sa stal jeho podpredsedom a správcom. V roku 1880 prevzal vydávanie a redigovanie Katolíckych novín. Hlavne pre problémy so získavaním predplatiteľov sa novín chcel viackrát vzdať, ale vydržal pri nich až do roku 1904. Od roku 1881 až do smrti redigoval periodikum Pútnik svätovojtešský, Od polovice 90-tych rokov sa angažoval za podporu katolícky orientovanej Ľudovej strany. V roku 1895 bol za Trstín zvolený na šesť rokov do zastupiteľstva Bratislavskej župy. Dvakrát za Trnavský okres uspel v poslaneckých voľbách do Uhorského snemu. V období 1901-1905 ako kandidát Slovenskej národnej strany a v období 1906-1910 ako kandidát Slovenskej ľudovej strany. Obštrukcie, ktoré v sneme kládli národnostným poslancom, ho znechutili a v ďalšom období sa politicky neangažoval.
V roku 1923 dal Spolok svätého Vojtecha postaviť na hrobe M. Kollára dôstojný náhrobný pomník.

MARTIN
KOLLÁR

zaslúžilý správca Spolku sv. Vojtecha
1853 - 1919

Čo si aj pošiel v tiché spočinutie
my chceme teba stále spomínať
a každý podnik, každé nové hnutie
v spomienke na ťa chceme začínať.
Hoc nie telom lež dušou si s nami
potomkom našim ešte budeš známy.
Kto život dielam veľkým zasvätil
ten drahú hrivňu žitia nestratil.

 

Zuzana Lopatková: Martin Kollár (1853 – 1919), Trnava 2009

Návšteva kardinála Jozefa Tomka, Trstín
Ambróz Lazík (1897 - 1969), Trstín
Peter Opalek († 2014), Trstín
Martin Kollár (1853 - 1919), Trstín
Pomník padlých, Trstín
Kamerové systémy