Kňaz Juraj Fándly sa do Dolian vrátil ku sklonku života. Poznačený chatrným zdravím zomrel 7. marca 1811 po štvordňovej nemoci. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Na cintoríne mu dal Spolok sv. Vojtecha postaviť v roku 1950 pseudoklasicistický pomník z vápenca, nadstavený o kovaný krížik. Dovtedy nebol hrob J. Fándlyho označený žiadnym náhrobkom. Pomník postavili len veľmi približne k predpokladanému miestu hrobu a teraz nevedno, či nepoznali presné miesto, alebo to neumožňovali už novšie hroby. Podľa rozprávania miestnych obyvateľov by sa mal Fándlyho hrob nachádzať bližšie k hlavnému krížu, blízko miesta, kde je pochovaný kňaz Štefan Ribonič. Navyše existujú aj úvahy, že Fándly mohol byť pochovaný v krypte miestneho kostola.
Počas roka 2016 bol pomník na cintoríne a aj ďalší Fándlyho pomník v obci zrenovované reštaurátorom Andrejom Krchňákom a následne boli 26. novembra posvätené. Ich obnova v náklade 5 tisíc € sa zabezpečila z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja.

Tu odpočíva v Kristu zosnulý
Juraj Fándly
1750 - 1811

kňaz, verný svojej Cirkvi a vychovávateľ svojho
ľudu slovenského.
S A. Bernolákom -1791- zakladal Učené Tovaryšstvo,
ktorého bol organizátorom a tajomníkom.
svojim perom povznášal náboženský život a zdvíhal
hospodársku úroveň pracujúcich na dedičnej pôde.
Duch jeho ako vzorného rodoľuba žije a slovenský
národ ho spomína vo vďačnej pamäti.
R.I.P.

 

Na 200 ročnú pamiatku jeho narodenín
dal mu tento náhrobník
Spolok sv. Vojtecha.

 

Stálá ľen jeďiná je čnosť,
Tú prudkí aňi hrom, dlhí
V šetrovním aňi čas ňeprelomí zubem.
Ňech bár praskotavím celí
Svet zrúťí sa vaľem, čnosť sama zostaňe.
J. Hollý, Óda IX.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 220; Andrej Krchňák: Ako sa reštauroval náhrobník a pomník Juraja Fándlyho, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 2, 3

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Michal Averin († 1944), Doľany
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Kamerové systémy