Franz von Meissl bol iniciátorom, aby sa rodný dom maliara Jána Kupeckého v Pezinku označil pamätnou tabuľou asi niekedy v 2. polovici 19. storočia (GEBURTSHAUS DES JOHANN KUPECKY 1667). Dnes je táto tabuľa v depozite Malokarpatského múzea. Po konfiškácii domu po druhej svetovej vojne sa jeho vlastníkom stalo mesto, keď jeho predchádzajúci majiteľ bol ako etnický Nemec deportovaný. Mesto takmer okamžite a opakovane požiadalo okresný úrad v Modre o povolenie na demoláciu domu, ktorý bol neobývateľný a životunebezpečný, ale nedostalo ho. Keď sa na Slovensku začalo hľadanie družobných miest v Čechách, stala sa osoba Jána Kupeckého, potomka exulantov z Mladej Boleslavi dobrým spojivkom medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou, ktorých družba sa otvorila 1. októbra 1950. Z toho dôvodu už začiatkom spomenutého roka požiadal Pezinok Povereníctvo školstva o finančné prostriedky na opravu domu. Dotácia bola priznaná a v roku 1952 ešte navýšená, tak mohol byť dom opravený pre výstavné účely. Dom sa v 60-tych rokoch stal expozíciou Malokarpatského múzea pre sporadické výstavy. Po roku 1970 prišlo na dome k výmene šindľovej strechy za škridlovú. V roku 2002 sa vlastníkom Malokarpatského múzea a aj s Kupeckého domom stal Bratislavský samosprávny kraj. Kraj bol Pezinkom v roku 2015 požiadaný o bezodplatný prevod Kupeckého domu do vlastníctva mesta, k čomu prišlo nasledujúci rok. Podmienkami prevodu boli ale aj nemalé investície do jeho opravy, ktorými bolo mesto zaviazané, pretože dom nebol v dobrom stave.
V roku 1983 bola na fasáde domu osadená bronzová busta J. Kupeckého. Jej autorom bol bol sochár Alexander Ilečko (v spolupráci s architektom Petrom Peressényim).

 

Martin Hrubala: Obnova rodného domu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952), in: Historika 1/2016, str. 40-43;

pozn.: Franz von Meissl (1837-1934), lekárnik, verejne činný, zakladateľ hasičského zboru, mestský patriot sám by si od mesta zaslúžil pamätnú tabuľu.

Kamerové systémy