Benediktínsky kňaz, vedec a pedagóg Hyacint Rónay (Jácint Rónay, 1814 - 1889) bol v revolučných rokoch 1848-1849 stúpencom uhorskej nezávislosti. Pred represiou opustil krajinu a usadil sa v Londýne. Po upokojení pomerov sa v roku 1866 mohol vrátiť a pokračovať vo vedeckej práci. Po vystúpení z rádu ho menovali bratislavským prepoštom. Stal sa učiteľom detí cisára Františka Jozefa I., v rokoch 1871 a 1872 učil princa Rudolfa a v rokoch 1875 až 1883 Máriu Valériu. Cisárova manželka Alžbeta s dcérami Gizelou a Máriou Valériou Rónaya neverejne navštívili v jeho bratislavskom prepoštskom sídle 27. apríla 1886. Návšteva sa uskutočnila na popud Márie Valérie.
Pamätnú tabuľu pri výročí návštevy kráľovskej rodiny dal do fasádnej kartuše na budove prepoštského paláca osadiť bratislavský prepošt František Horecký (Ferenc Horeczky) v roku 1904.

1886. évi április hó 27ikén
feledhetetlen
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Ő FELSÉGE
jóságos szivének nemes sugallatából
leányaival. GIZELLA és MÁRIA VALÉRIA
főherczegnőkkel együtt.
utóbbinak sok éven át volt elaggott nevelőjé
Nmélt. és Fotiszt. RÓNAY JÁCZINT.
cz. püspőkót és pozsonyi prépostot
e házban résztvevő latogatásával kitüntette
mivek kegyeletes emlékoül ezen emléktáblát
alattvalói hódolattal e falba illesztette
horkai báró HORECZKY FERENCZ
cz. püspők. pozsonyi prépost.
1904 évi április hó 27ikén

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy