Architekti Christian Ludwig a Augustin Danielis navrhli päťpodlažnú budovu. O výzdobu jej fasády sa postaral Alojz Rigele vytvorením portrétnych medailónov významných evanjelických osobností z európskej a bratislavskej histórie. Tzv. Lutherov dom postavili v roku 1931 na mieste starej evanjelickej nemocnice pre administratívne potreby, ale boli v nej aj byty.

 

(č. 48)

 • Martin Luther a Filip Melanchton.
 • Jozua Wegelin a Anton Reiser.
 • Matej Bel a Ján Ribiny.

(č. 46)

 • Paul Gerhardt a August Hermann Francke.
 • Ján Vibeg a Ján Weissbeck.
 • František Samuel Stromský a Ľudovít Geduly.

 

 • M. Luther (1487 – 1546) bol vysvätený za kňaza, neskôr sa stal doktorom teológie. Do priameho konfliktu s Rímom prišiel roku 1517 najmä kvôli odpustkom. Proti Lutherovi sa začal kacírsky proces a Luther sa stiahol z verejného života. Prekladal bibliu do nemčiny, čím položil základy spisovnej nemčiny.
 • F. Melanchton (1497 - 1560) stúpenec Luthera spísal základné články viery, ktoré predložili na schválenie cisárovi na zasadaní ríšskeho snemu v Augsburgu roku 1530, čím pokračoval v ďalšej reformácii odštartovanej Lutherom.
 • Paul Gerhardt (1607 – 1676) skladateľ duchovných piesní, pôsobil v Berlíne, viedol spory s kalvínmi.
 • A. H. Francke (1663 – 1727) bol profesorom orientálnych jazykov a teológie na univerzite v Halle.
 • J. Wegelin (1604 - 1640) sa narodil v Augsburgu, do Prešporka ho pozvali za prvého farára a spolu s ním postavili svoj prvý kostol Sv. Trojice.
 • A. Reiser (1628 – 1686) sa narodil v Augsburgu. Roku 1659 prišiel do Prešporka. Počas prenasledovania a odoberania kostolov katolíkmi musel odísť z mesta.
 • J. Ribiny (1722 - 1788) učil sa a býval u M. Bela. Ako senior prešporského zboru získal povolenie od Márie Terézie a Jozefa II. na stavbu ďalšieho kostola, ktorý postavili v rokoch 1774 – 1776.
 • M. Bel (- 1749) z Očovej študoval v Halle, pôsobil ako vychovávateľ v rodine A. H. Franckeho. Roku 1714 ho pozvali do Prešporku na oživenie lýcea a roku 1719 sa stal prvým farárom. Bol členom vedeckých spoločností a preslávil sa obsiahlym encyklopedickým dielom Notitia Hungariae... 1735 – 1742.
 • J. Vibeg (1633 – 1700) zo Sliezska bol prešporským farárom.
 • J. Weissbeck (1638 – 1695) narodil sa v Öffenhaussene, zomrel v Prešporku. Bol prešporským farárom.
 • F. S. Stromský (1792 – 1861) narodil sa v Pezinku, od roku 1835 superintendent Preddunajského dištriktu a súbežne od roku 1845 prešporský senior.
 • Ľ. Geduly (1815 – 1890) sa narodil v Nitrianskej Strede, bol superintendentom Preddunajského dištriktu a prešporským seniorom.

 

Janka V. Krivošová: Aloiz Rigele a jeho portréty na Lutherovom dome... in Evanjelická Bratislava 1/2011, str. 56 - 63

Blízke pamätníky

Kamerové systémy