Geniálny ruský chemik. Podarilo sa mu prevratovo a pritom prirodzene podľa atómovej hmotnosti usporiadať chemické prvky do tabuľky známej neskôr ako Mendelejova periodická sústava prvkov. K zverejneniu prišlo roku 1869. Na základe tabuľky Mendelejev predpovedal roku 1871 nové prvky a už roku 1875 objavili gálium, neskôr skandium a germanium. Potom celosvetovému uznaniu D. I. Mendelejevovi nestálo nič v ceste.

Pred novšou budovou bývalej Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave na Radlinského ulici má pomník výtvarne spájajúci jeho portrét s periodickou tabuľkou prvkov. Bol tam umiestnený zároveň s dobudovaním budovy v polovici 80-tych rokov minulého storočia.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy