Dionýz Štúr po štúdiách v Bratislave, Modre, Viedni a Banskej Štiavnici nastúpil v roku 1850 do Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Od roku 1885 bol jeho riaditeľom až do odchodu do penzie v roku 1892. Venoval sa botanike a predovšetkým geológii. Pri geologickom výskume v teréne strávil veľa času na rôznych miestach monarchie. Poznatky využil v zostavovaní geologických máp. Vedecké práce písal výlučne po nemecky s výnimkou niekoľkých v slovenčine. Stál pri zrode Matice slovenskej. Vo svojom testamente venoval 15 tisíc zlatých Matici českej na podporu slovenských študentov (v tej dobe bola už Matica slovenská z rozhodnutia uhorskej vlády zrušená). Je pochovaný na evanjelickom cintoríne vo viedenskej časti Matzleinsdorf.
Dňa 9. októbra 1953 bol menom D. Štúra pomenovaný nový Geologický ústav v Bratislave. V jeho vestibule sa nachádza jeho bronzová busta. V roku 2013 sa pri 120. výročí úmrtia konali podujatia spojené s jeho osobou. Bola pri nich 9. októbra na budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra odhalená žulová pamätná tabuľa s bronzovou bustou D. Štúra. Autorom diela bol sochár Martin Lettrich. Pamätnú tabuľu venoval ŠGÚDŠ ako aj nový mramorový pomník s bronzovou bustou na hrob D. Štúra na viedenskom cintoríne. Pomník odhalili nasledujúci deň. Aj autorom tohto diela bol M. Lettrich. V ten istý deň odhalili aj v samotnom Spolkovom geologickom ústave vo Viedni D. Štúrovi pamätnú tabuľu ako nový doplnok pod pod jeho trvale vystavenou mramorovou bustou.

Podujatia pri príležitosti 120. výročia úmrtia Dionýza Štúra, in: geology.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy