V období Slovenského štátu na Slovensku žilo okolo 2000 bulharských záhradníkov, ktorí prichádzali do Československa v 20-tych rokoch minulého storočia z ekonomických dôvodov. Na bratislavské univerzity (Slovenskú vysokú školu technickú a Slovenskú univerzitu) sa vo veľkých počtoch prihlásili bulharskí študenti po zatvorení českých univerzít v roku 1939 a po odchode z juhoslávskych univerzít. Počet bulharských vysokoškolákov v Bratislave kulminoval v školskom roku 1941/1942 na čísle 562. Veľká časť z nich bola revolučne naladená a organizovaná v protifašistickom študentskom spolku BONSS. Z 13. na 14. novembra 1944 zatkli na Slovensku 51 bulharských antifašistov, ktorí skončili v koncentračných táboroch. V nich 12 zahynulo, z toho sedem študentov SVŠT. K slovenským partizánom sa časť Bulharov pridala po zahájení SNP a ďalšia časť po spomenutom zatýkaní. Začiatkom roka 1945 sa v rámci Nitrianskej partizánskej brigády vytvorila čata s jadrom 11 alebo 13 bulharských partizánov, ktorej velil Stojan Panov Stojanov. On a ďalší traja bulharskí príslušníci čaty padli 13. februára 1945. Pochovali ich na cintoríne v Hronskom Beňadiku.
Na pamäť bulharských partizánov, ktorí zahynuli počas SNP, odhalili v Bratislave na Vajanskom nábreží 3. septembra 1949 pomník od akademického sochára Františka Davida. Pomník predstavuje bronzové súsošie partizánskej dvojice v nadživotnej veľkosti na žulovom podstavci.

 

Z nižšie uvedeného zdroja sme excerpovali zoznam na Slovensku pôsobiacich bulharských antifašistov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

 • Sejko Stančev Daskalov (SU, 2. 11. 1919 - 13. 2. 1945 ) bol príslušníkom bulharskej čaty partizánov. Padol v krvavom boji spojených partizánskych brigád pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Charizan Nikolov Charizanov (SVŠT, 28. 12. 1915 - 30. 4. 1945) pochádzal z Macedónska, neskôr žil v Bulharsku. Zapojil sa do bojov v partizánskej brigáde P. A. Velička, ktorej členovia neskôr bojovali v radoch Červenej armády. Zahynul pri zneškodňovaní míny pri Porube na Morave.
 • Enju Enev Ignatov (SVŠT, 14. 11. 1915 - 13. 2. 1945) z Bulharska od roku 1941 študoval na SVŠT, kde sa zapojil do ilegálnych štruktúr bulharských študentov. Koncom roka 1944 sa stal členom internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády, v rámci ktorého sa stal členom čaty S. P. Stojanova. V noci z 13. na 14. februára sa partizánske zväzky Alexander Nevský a Nitrianska partizánska brigáda z tyla prebili frontom a prešli Hron. Pri prechode zahynulo 80 partizánov a aj Enju Enev Ignatov.
 • Christo Botev Mirčev (záhradník, 13. 9. 1917 - 2. 9. 1944) bol zastrelený v Trenčianskej Teplej spolu so siedmimi slovenskými obyvateľmi za pomoc partizánom.
 • Pavel Marinov Penev (záhradník, 9. 6. 1927 - 23. 9. 1944) zahynul pri Jánovej Lehote ako partizán brigády Ján Nálepka.
 • Stojan Panov Stojanov (SVŠT, 2. 2. 1920 - 13. 2. 1945) bol v radoch študentov, ktorí koncom decembra 1944 odišli k partizánom. Keď sa v rámci Nitrianskej partizánskej brigády vyčlenila samostatná čata bulharských partizánov, S. P. Stojanov sa stal jej veliteľom. Padol v krvavom boji brigády pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Angel Cvetkov Vichrovski (SVŠT, 19. 11. 1918 - 27. 10. 1944) počas SNP bojoval v radoch 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina. Keď Nemci 26. októbra 1944 prelomili obranu povstalcov pri Liptovských Revúcach, partizáni boli nútení sa presunúť na základňu na Latiborskej holi. A. C. Vichrovski padol pri presune v pamätnom boji pri Krížnej.
 • Petar Srebrov Jovčev (SU, august 1910) člen ilegálnej komunistickej strany bol zadržaný pri hromadnom zatýkaní v novembri 1944. Zahynul v internačnom tábore Litoměřice.
 • Dimitar Georgiev Todorov (SU, 6. 7. 1912 - 13. 2. 1945) bol príslušníkom bulharskej čaty partizánov. Padol v krvavom boji spojených partizánskych brigád pri pokuse o prechod Hrona v ústrety postupujúcej Červenej armáde.
 • Dimitar Georgiev Genedžikov (SU) v BONSSe mal na starosť rádio. Partizán, zahynul na následky zranení v boji pri Rudne nad Hronom a Voznici.
 • Koľjo Georgiev Georgiev (záhradník, 2. 2. 1945) bol zastrelený v Banskej Bystrici za pomoc partizánom.
 • Ivan Krastev Dimitrov (záhradník) bol zastrelený za pomoc partizánom.
 • Slavi Račev Valkov (SVŠT) zahynul v koncentračnom tábore.
 • V koncentračných táboroch zahynuli Ivan Marinov Katarov, Stefan Christo Popov.
 • Na pamätnej tabuli padlých študentov SVŠT je ďalších šesť mien, ku ktorým sme nezískali žiadne informácie. Pravdepodobne zahynuli v koncentračných táboroch, či to boli všetci Bulhari nevieme potvrdiť (E. G. Bersinski, D. G. Christov, A. I. Stoilov, A. Tankopišea, V. P. Telbyzov, V. P. Vasilev).

 

Mitju Placharov: Účasť Bulharov v protifašistickom odboji v Československu (1938-1945), in: Zborník múzea SNP 10, Martin-Banská Bystrica 1985, str. 165-193

Blízke pamätníky

Iván Janda (1923 - 2007), Dunajská 13
Padlým židom v 1. svetovej vojne, Žižkova 50
Pamätná tabuľa holokaustu, Žižkova 50
Pomník holokaustu, Žižkova 50
Ján Kuciak a Martina Kušnírová, Nám. SNP
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Nám. Ľ. Štúra
János Kecskés, Tichá ulica
Nenarodeným deťom, Nám. SNP 11
Slovenskí legionári, Grösslingova 1
Imrich Karvaš (1903 - 1981), Ul. I. Karvaša
Nežná revolúcia, Gondova 2
Návšteva kráľovskej rodiny, Kapitulská 19
Lajos Klimits (1884 - 1951), Medená 17
Samuel Zoch (1882 - 1928), Župné nám. 12
Ministerstvo s plnou mocou, Gondova 2
Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998), Židovská 1
Mária Terézia (1717 - 1780), River Park
István Széchenyi (1791 - 1860), Kapucínska 5
Holokaust židovských detí, Hlavná stanica
Veronika Rácková (1958 - 2016), Banskobystrická
Rodina Tomislava Kolakoviča, Škarniclova
Rudolf von Sóltz (1827 - 1905), Horský park
Pozastavená explózia, Nám. slobody
Aron Grünhut (1895 - 1974), Heydukova 7
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova
Dionýz Štúr (1827 - 1893), Mlynská dolina 1
Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova 49
Návšteva Petra Veľkého, Fajnorovo nábrežie
Károly Kisfaludy (1788 - 1830), Kozia 16
Verba, Štúrova 13
Svedomie Novembra, Staromestská
Kino Elektro Bioskop, Hviezdoslavovo nám. 17
Nespravodlivo väzneným, Chorvátska 3
Martin Rázus (1888 - 1937), Rázusovo nábrežie
YMCA - Juraj Schulpe, Šancová - Karpatská
Aleja prezidentov, Grasalkovičova záhrada
Ľudovít Rajter (1906 - 2000), Fándlyho 1
František I. (1768 - 1835), Primaciálny palác
Obetiam násilnej kolektivizácie, Dobrovičova 12
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta
Víla Tinka, Vajanského nábrežie
SNP, Nám. SNP
Dni Kyjeva v Bratislave, Kamenné námestie
Zvony, Dóm sv. Martina
Zrušenie poddanstva, Michalská 1
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Nám. slobody
Zasadnutia Uhorského snemu, Michalská 1
Založenie VPN, Dostojevského rad 2
Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká 47
Wolfgang Amadeus Mozart - koncert, Ventúrska 10
Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova 14
Vysielanie rozhlasu 1968, Primaciálne námestie
Vladimír Žuffa (1893 - 1974), Štefánikova 22
Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády
Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP 3
Viola Valachová (1928 - 1944), Tobrucká 2
Vianočná dohoda, Gajova 11
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova 26
Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova 5
Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho 5
Trianonská mierová zmluva, Nám. SNP 34
Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická 12
Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova 23
Svätopluk (846 - 894 ?), Bratislavský hrad
Spolok typografov, Dunajská 39
SNP - Most SNP
Západný odboj, park pri Šafárikovom námestí
SND - priečelie budovy
Slavín
Schöne Náci, Rybárska brána
SAVU, Štúrova 9
Sándor Petőfi (1823 - 1849~56), Panenská 27
Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13
Raoul Wallenberg (1912 - 1947), Zámocká
Prvý parný vlak, Hlavná stanica
Prvé rozhlasové štúdio, Vajanského nábr. 12
Pracovná skupina, Kozia 18
Pontónový most 1945, Nábr. Ludvíka Svobodu
Poľná nemocnica Červenej armády, Karpatská 2
Peter Legner († 1968), Nám. SNP 34
Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábrežie
Pavol Križko (1841 - 1902), Križkova 7
Padlým výtvarníkom v SNP, Dostojevského rad 2
Pomník padlých, Zámocká
Padlým v 1. svetovej vojne, Murmanská výšina
Oto Smik (1922 - 1944), Podjavorinskej 3
Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská 11
Odnárodňovanie slovenských detí, Panská 41
Obetiam komunizmu, Jakubovo námestie
Obetiam havárie lietadla, Ventúrska 11
Nežná revolúcia, Nám. SNP 9
Nenarodeným deťom, Bezručova
Návšteva z Indie 1938, Hviezdoslavovo námestie
Návšteva Jána Pavla II., Dóm sv. Martina
Napred - Vorwärts - Előre, Dunajská 36
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13
Mierová lúka - Alexander Dubček, Slavín
Mestská strážnica, Hlavné námestie
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Mať volá, Grösslingova 23
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Kultúrny život, Štúrova 14
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Kanonici, Kapitulská 18
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
FRTJ, Dunajská 36
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
Filmový chodník slávy, Laurinská
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Československá federácia, Bratislavský hrad
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bosorka, hradný vrch
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16
Kamerové systémy