Martin Luther vstúpil ako študent do mníšskej rehole, v roku 1507 bol vysvätený za kňaza, neskôr sa stal doktorom teológie. Zamýšľal sa nad rozpormi ideálov biblie a cirkevného života, do priameho konfliktu s Rímom prišiel v roku 1517 najmä kvôli odpustkom. Proti Lutherovi sa začal kacírsky proces, po ktorom sa stiahol z verejného života. Prekladal bibliu do nemčiny, čím položil základy spisovnej nemčiny. Lutherov stúpenec Melanchton predložil základné články viery na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530 na schválenie cisárovi. Stali sa základom novej evanjelickej cirkvi. Luther aj naďalej uverejňoval polemické teologické spisy, ale na druhej strane aj odmietal radikálne náboženské prejavy.
V areáli evanjelického kostola sv. Trojice v Petržalke bola v roku 1994 osadená kamenná socha Martina Luthera od sochára Rastislava Baláža.

 

Kamerové systémy