Anton Bernolák po vysvätení za rímsko-katolíckeho kňaza v roku 1787 nastúpil na kaplánske miesto v Čeklísi (Bernolákove). V roku 1791 ho menovali tajomníkom trnavského arcibiskupstva. Od roku 1797 do smrti bol farárom v Nových Zámkoch. Ako študent teológie na Generálnom seminári v Bratislave (1784-1787) a následne v Čeklísi sa venoval jazykovede a vydal knižne kodifikačné pravidlá prvej spisovnej slovenčiny. V roku 1789 bola študentmi seminára založená spoločnosť Societas slavica pre vydávanie kníh v bernolákovskej slovenčine, ale po prechode seminára pod gesciu arcibiskupstva nasledujúci rok zanikla. Bernolák z pozície tajomníka na trnavskom arcibiskupstve obnovil spoločnosť pod svojim vedením v roku 1792 pod názvom Slovenské učené tovarišstvo, ktoré vydávalo slovenské knihy asi do konca roka 1800. Prvým dielom, vydaným podľa zásad bernolákovčiny, bola Dúwerná zmlúwa od Juraja Fándlyho.
Bernolák zostavil veľký Slovník slovenský, česko-latinsko-nemecko-maďarský, ktorý bol vydaný až po jeho smrti.
Anton Bernolák má asi or roka 2005 odhalený pomník v podobe bronzovej busty od sochára Stanislava Mikuša na kamennej stéle v bratislavskej Petržalke na Lenardovej ulici.

 

Mária Vyvíjalová: Bratislavský Generálny seminár a jeho význam pre slovenské národné hnutie, in: Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992, Trnava 1993, str. 19-40;
Eva Fordinálová: Bernolák (pôv. Brnolák), Anton, in: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, str. 101-103

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta

Kamerové systémy