Anton Bernolák po vysvätení za rímsko-katolíckeho kňaza v roku 1787 nastúpil na kaplánske miesto v Čeklísi (Bernolákove). V roku 1791 ho menovali tajomníkom trnavského arcibiskupstva. Od roku 1797 do smrti bol farárom v Nových Zámkoch. Ako študent teológie na Generálnom seminári v Bratislave (1784-1787) napísal na devínskej fare dielo Nova bibliotheca theologica selecta, ktoré však zostalo v rukopise. Počas štúdií a v Čeklísi sa venoval jazykovede a vydal knižne kodifikačné pravidlá prvej spisovnej slovenčiny. V roku 1789 bola študentmi seminára založená spoločnosť Societas slavica pre vydávanie kníh v bernolákovskej slovenčine, ale po prechode seminára pod gesciu arcibiskupstva nasledujúci rok zanikla. Bernolák z pozície tajomníka na trnavskom arcibiskupstve obnovil spoločnosť pod svojim vedením v roku 1792 pod názvom Slovenské učené tovarišstvo, ktoré vydávalo slovenské knihy asi do konca roka 1800. Prvým dielom vydaným podľa zásad bernolákovčiny bola Dúwerná zmlúwa od Juraja Fándlyho. Bernolák zostavil veľký Slovník slovenský, česko-latinsko-nemecko-maďarský, ktorý bol vydaný až po jeho smrti.
Antonovi Bernolákovi odhalili pamätnú tabuľu na budove fary v Devíne 4. novembra 2012. Spomenutý rok bol na Slovensku venovaný práve Bernolákovi. Pri odhalení tabule prehovoril Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, ktorá bola donorom pamätnej tabule.

 

Mária Vyvíjalová: Bratislavský Generálny seminár a jeho význam pre slovenské národné hnutie, in: Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992, Trnava 1993, str. 19-40;
Eva Fordinálová: Bernolák (pôv. Brnolák), Anton, in: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, str. 101-103

Pietne miesto Vlado, Slovanské nábrežie
Rastislav (820? - 870?), Slovanské nábrežie
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy
Svätí Cyril a Metod, Devín
Srdce Európy, Slovanské nábrežie
Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie
Pomník padlých, Devín
Ľudovít Štúr - výlet na hrad Devín
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy
Kamerové systémy