Oslobodenie Červenou armádou, Podbranč

Nemeckí vojaci opustili časti obce ešte krátko pred príchodom červenoarmejcov, ktorí postupovali krytí lesom od Prietrže a od Myjavy. Obec oslobodili 8. apríla 1945. Boje v chotári boli minimálne, zahynuli pri nich 4 sovietski vojaci, ktorých pochovali dočasne na miestnom cintoríne. Tam bol pochovaný aj jeden nemecký vojak.

Pamätná tabuľa venovaná sovietskej armáde je v časti obce Dolná dolina. Je umiestnená na budove hasičského zboru, ktorá bola postavená v rokoch 1973 až 1979 (samotná budova už v roku 1975). V dobe vzniku pamätnej tabule (rok 1971) sídlil MNV v obci v budove, ktorú vlastnila evanjelická cirkev. Tá ale odmietla umiestniť pamätnú tabuľu na svoju budovu. Pamätnú tabuľu potom vtedy osadili na jedinú štátnu budovu v obci, ktorou bola stará hasičská zbrojnica (na Podzámku?).

 

Podbranč (zost. M.Minďáš), Podbranč 2011, str.26