Rektori STU, Vazovova ul. č. 5

Rektor V. Báleš slávnostne odhalil 30. 11. 2009 v salóniku rektora na STU na Vazovovej ulici bustu Juraja Hronca, prvého rektora STU (SVŠT) a zároveň do salónika uviedol busty ďalších rektorov N. Frištackého, V. Molnára a Ľ. Molnára. Ich autorom je akademický sochár Alexander Vika, ktorý pôsobil na SVŠT a tak má k STU blízky vzťah.