Paracelsus von Hohenheim (1493 - 1541), Uršulínska ul.

Polyhistor, medik. Navštívil Prešporok roku 1537.

Na podnet mestského archivára Ovídia Fausta zhotovil Ľudovít Mack pamätnú tabuľu z bronzu, ktorú odhalili v 30. rokoch 20. stor. na fasáde Primaciálneho paláca zo strany Uršulínskej ul. Je na nej latinský text informujúci, že Paracelsus býval na tejto ulici. Pôvodne ju mali umiestniť na dome, kde Paracelsus býval, ale majiteľ domu s tým nesúhlasil.