Odnárodňovanie slovenských detí v maďarských rodinách, Panská ul. č. 41

Uhorská správa umiestňovala od 2. polovice 19. stor. až do zániku Uhorska deti nachádzajúce sa v ústavoch v slovenských obciach do maďarských rodín po celom Uhorsku. Nemožno nepriznať tomuto opatreniu aj sociálny rozmer, ale dialo sa to v období, keď sa v krajine začala uplatňovať predstava o jedinom národe.

Na pamäť tejto udalosti dalo Ministerstvo kultúry SR odhaliť 1. VI. 1998 v Bratislave na budove Bibiany pamätnú tabuľu. Autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule je Miro Regitko.