Augustín Murín (1933 - 2001), Katedra botaniky PriF UK - Révová ul. č. 39

Významný slovenský botanik. Spoluzakladateľ slovenskej karyotaxonómie a ekotoxikológie. Bol vedúcim Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v rokoch 1990 – 1995.

Rektor UK Karol Mičieta spolu s dekanom PriF UK Milanom Triznom odhalili  27. 3. 2013 pamätnú tabuľu s portrétnou fotografiou A. Murínovi v priestoroch budovy, kde sídli katedra botaniky.

 

Použitá literatúra: Naša univerzita 8/2013, str.4, zverejnené na: http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/nasa_univerzita/2013_08.pdf