Jur Hronec - Spojená škola Novohradská, Mlynské Nivy

Jur Hronec (1881 – 1959), matematik a pedagóg, organizátor vysokého školstva na Slovensku.  Angažoval sa na založení SVŠT, ktorá mala pôvodne byť v Košiciach. Jej otvorenie však zhatilo obsadenie mesta Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Škola po roku 1940 všetku činnosť preniesla do Bratislavy. J. Hronec na nej pôsobil ako pedagóg, publikoval odborné články. Pôsobil aj na Vysokej obchodnej škole, predchodkyni dnešnej Ekonomickej univerzity.  V rokoch 1945 - 1954 bol druhým predsedom Matice slovenskej.

Busta Juraja Hronca je doplňujúcou súčasťou pamätnej tabule, ktorú vo vestibule Spojenej školy ZŠ Košická a Gymnázia J. Hronca dalo odhaliť v roku 1962 Povereníctvo SNR pre školstvo, pri pomenovaní novoustanovenej strednej všeobecnovzdelávacej školy. Z nej sa v roku 1969 vyčlenilo Gymnázium J. Hronca. Inak v budove sa začalo vyučovať už v roku 1959 v rámci tzv. jedenásťročnej strednej školy. Autorom busty je akademický sochár Vojtech Ihriský.