Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska ulica

Kňaz Martin Luther prišiel do priameho konfliktu s Rímom v roku 1517 najmä kvôli odpustkom. Proti Lutherovi sa začal kacírsky proces a Luther sa stiahol z verejného života. Prekladal bibliu do nemčiny, čím položil základy spisovnej nemčiny. Stúpenec Luthera Melanchton spísal základné články viery, ktoré predložili na schválenie cisárovi na zasadaní ríšskeho snemu v Augsburgu roku 1530, čím pokračovali v ďalšej reformácii odštartovanej Lutherom.

V areáli evanjelického kostola sv. Trojice v Petržalke je Lutherovi odhalená kamenná socha od akademického sochára Rastislava Baláža.