Dimitrij Andrusov (1897 - 1976), PF UK - Mlynská dolina

Geológ. Narodil sa v Rusku, zomrel v Bratislave. Bol synom dcéry archeológa Heinricha Schliemanna. Študoval v Petrohrade, na parížskej Sorbonne, v Prahe. Od roku 1938 bol na Slovensku. Od roku 1940 pracoval na Prírodovedeckej fakulte UK a zároveň bol riaditeľom Štátneho geologického ústavu (1940-1945). Bol zakladateľom a prvým riaditeľom Geologického laboratória, z ktorého sa utvoril Geologický ústav SAV.

V geologickom pavilóne Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline mu bola v roku 1988 odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry geológie a paleontológie PF UK.

Vo vestibule PF UK sú odhalené na stĺpe pamätné tabule s menným zoznamom dekanov a osobností pôsobiacich na fakulte. V tomto zozname je aj jeho meno. Boli inštalované v septembri 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty.